بیشتر از قطعه دیگری به نام ترموکوپل استفاده می گردد تا اگر شعله گاز، توسط باد یا سرریز غذا یا هر علت دیگری بطور ناخواسته خاموش شد،
 دیگر جریانی در میله تشکیل نمی شود و در نتیجه، مسیر گاز توسط شیر برقی مسدود گردد. حداقل یونیزاسیون باید بزرگتر از
۰,۵ میکروآمپر باشد وگرنه شعله تشخیص داده نمی شود.
شکل ۲-۱۷: میله یونیزاسیون
نکته: در بعضی از مدل های پکیج الکترود جرقه زن و حسگر شعله (میله یونیزاسیون) هر دو در یک میله می باشند که علاوه بر عمل جرقه زدن، کنترل و حضور شعله را نیز حس می کنند. که در این مدل ها فاصله نوک الکترود از سطح مشعل در حدود ۳ میلیمتر است.