۳-۴-۱ - مدار گرمایش تک مبدل

شکل مقابل مدار گرمایش تک مبدل را نشان میدهد:

منبع انبساط

مبدل حرارتی

NTC گرمایش

مشعل (Burmer)

پرشر سوئیچ آب شیر اطمینان حل پمپ سیرکولاتور

بای پاس

برگشت گرمایش

وقت گرمایش

شکل ۳-۲ مدار گرمایش تک مبدل

نحوه عملکرد سیستم گرمایش در پکیج تک مبدل و دومبدل کاملا یکسان بوده و به شرح زیر می باشد

مدار گرمایش پکیج مدار بسته است که اگر شروع آن را از برگشت رادیاتورها در نظر بگیریم آب از طریق پمپ سیرکولاتور به مبدل حرارتی هدایت و در آن توسط حرارت مشعل گرم می شود و پس از گرم شدن آب در مبدل و بررسی دمای آن توسط NTC (حسگر گرمایش) مدار گرمایش، به رادیاتورها ارسال شده و در آنجا دمای خود را در محیط منتشر می کند و برای گرم شدن مجدد به سمت مبدل هدایت می شود و این عمل مکررا تکرار می شود.