۲-۲۸-۱ - ونتوری دود

ونتوری دود قطعه ایست دارای دو لوله کوچک که در یکی با استفاده از خاصیت ونتوری افت فشار ایجاد شده و دیگری را به گونه ای در مسیر دود قرار میدهند که در آن افزایش فشار رخ می دهد، این دو فشار متفاوت را از طریق شیلنگ هایی به دو

طرف دیافراگم داخل پرشر سوئیچ دود ارتباط داده و بدین طریق پرشر سوئیچ دود تحریک می شود

شکل ۲-۴۱: ونتوری دود

سوال: در صورتیکه فقط برای وصل کردن ونتوری به ژرشر سوئیچ دود فقط از یک شیلنگ استفاده شود، آن شیلنگ کدام است؟ جواب: شیلنگ مکش سوال : به نظر شما اگر قبل از آنکه فن و پکیج روشن شود، کنتاکت پرشر سوئیچ دود فعال باشد (کنتاکت ها وصل باشند و نشان دهنده آن باشد که فن روشن است)، چه روی می دهد؟ جواب : می دانیم که پرشر دود وقتی عمل می نماید که فن روشن باشد . حال اگر قبل از روشن شدن فن، پرشر دود عمل کرده باشد، این حالت نشان دهنده وجود یک نقص در سیستم می باشد و برد الکترونیکی دستگاه، برای امنیت بیشتر، فن و پکیج را روشن نمی کند و بعد از چند ثانیه پکیج خطای پرشر سوئیچ دود را می دهد.