۳-۴-۲ - مدار آبگرم مصرفی (بهداشتی) تک مبدل

در پکیج های دیواری معمولا آب مصرفی بصورت غیر مستقیم و از طریق آب گرمایش گرم می شود که این امر باعث تفکیک دو گونه کل پکیجها می گردد (تک مبدل - دو مبدل)

مدار گرمایش و مصرفی پکیج تک مبدل را نشان میدهد:

در حالیکه مدار گرمایش در حال عملکرد است باز شدن آبگرم مصرفی از طریق فلو سوئیچ یا فلومتر به برد کنترل گزارش می شود، برد با دریافت گزارش تقاضای آبگرم مصرفی، عکس العمل های زیر را نشان میدهد:

۱) پمپ پکیج را خاموش می کند تا آب مدار گرمایش بطرف رادیاتورها متوقف شده و کلیه گرمای شعله که جذب مبدل می شود به مصرف تهیه آبگرم مصرفی

برسد.

۲) کنترل دمای خروجی از پکیج توسط NTC آبگرم مصرفی انجام شده و برد به گزارش NTC آبگرم مصرفی توجه دارد. ۳) برد کنترل دمای تنظیم شده از سوی مصرف کننده را این بار مبنای پارامترهای تنظیمی آبگرم مصرفی انجام میدهد.