۲-۲۹ - مانومتر (فشار سنج)

این قطعه بر روی صفحه کنترل پکیج قرار داده شده است و بوسیله لوله مسی باریکی به مدار هیدرولیک وصل شده 

(به مسیر برگشت از رادیاتورها و زیر پمپ) و وظیفه آن نمایش فشار آب در داخل سیستم مدار بسته (گرمایش ) می باشد.

شکل ۲-۴۲: مانومتر

۲-۳۰- ترمومتر (دماسنج) | در بعضی از پکیج ها علاوه بر مانومتر از ترمومتر نیز استفاده می شود این قطعه بر روی صفحه کنترل پکیج قرار داده شده است و بوسیله لوله مسی باریکی به مدار هیدرولیک وصل شده (رفت مدار گرمایش) و وظیفه آن نمایش دمای آب در داخل سیستم مدار بسته (گرمایش) می باشد. |