بیشتر از قطعه دیگری به نام ترموکوپل استفاده می گردد تا اگر شعله گاز، توسط باد یا سرریز غذا یا هر علت دیگری بطور ناخواسته خاموش شد،