ب) دستور کار اطمینان از باز بودن مسیر دودکش توسط وزنه

وزنه ای را به یک طناب متصل نمایید و از بالای دود کش بر روی پشت بام داخل دودکش بفرستید،

 وزنه باید بدون برخورد به مانعی تا پایین ترین قسمت دودکش عبور نماید. نکته: بهتر است در پایین ترین قسمت دودکش از یک ضربه گیر (اسفنج) استفاده نمایید. ج) دستور کار اطمینان از مسدود نبودن دودکش توسط تاباندن نور در داخل دودکش:

به وسیله تاباندن نور یک چراغ سیار و یا چراغ قوه از داخل دهنه دودکش در محل نصب دستگاه به طرف بالا و رؤیت آن حداقل به وسیله شخص ثالث از پشت بام از مسدود نبودن دودکش مطمئن شوید.

شکل ۱-۵: آزمایش های قبل از نصب مدار دود پکیج

۱-۶-۲ - لوازم اصلی مورد نیاز نصب پکیج

شلنگ آب حصیری یا فنری سایز

اینج، ۲ عدد

شیر ربع گرد سایز

۳/۴ اینج، ۲ عدد