ب) دستور کار اطمینان از باز بودن مسیر دودکش توسط وزنه

وزنه ای را به یک طناب متصل نمایید و از بالای دود کش بر روی پشت بام داخل دودکش بفرستید،