۲-۸-۲ - تفاوت فلومتر و فلوسوئیچ
جریان آب در فلوسوئیچ فقط کنتاکتها را وصل می کند یعنی باز شدن مدار آب گرم مصرفی را فقط به برد اطلاع می دهد و شعله یکسانی را برای هر مقدار مصرف آب چه کم و چه زیاد ایجاد می کند. 
اما در فلومتر علاوه بر تشخیص باز شدن مدار آبگرم مصرفی میزان دبی آن را نیز مشخص می کند. هر چه میزان سرعت آب مصرفی بیشتر باشد سرعت توربین زیاد می شود و تعداد قطع و وصل پلاتین کنتاکت ها بیشتر می شود و فرکانس بیشتر شده و برد دهانه شیر برقی گاز را متناسب با نیاز باز و بسته می کند؛ و در نتیجه شعله مشعل متناسب با جریان آب بصورت کم یا زیاد (مدولار) تنظیم می شود. ۲-۹
- محدود کننده جریان آب مصرفی (Limiting flow of water) این قطعه در مسیر ورودی آب مصرفی (معمولا در خروجی فلوسوئیچ یا ورودی آب سرد به مبدل) نصب می شود و دبی آب ورودی را محدود می کند و اجازه عبور دبی بیشتر را نمی دهد تا آب سرد ورودی فرصت گرم شدن را داشته باشد. محدود کننده ها به رنگ های مختلف دیده می شوند و هر رنگ نشان دهنده دبی خاصی می باشد. به عنوان مثال رنگ زرد ۹ لیتر در دقیقه و رنگ آبی ۱۰ لیتر در دقیقه و رنگ بژ ۱۱ لیتر در دقیقه و رنگ قرمز ۱۲ لیتر در دقیقه می باشد.