۲-۸-۲ - تفاوت فلومتر و فلوسوئیچ
جریان آب در فلوسوئیچ فقط کنتاکتها را وصل می کند یعنی باز شدن مدار آب گرم مصرفی را فقط به برد اطلاع می دهد و شعله یکسانی را برای هر مقدار مصرف آب چه کم و چه زیاد ایجاد می کند.