۲-۲- شیر پرکن (Filling Valve) شیری است که اکثرا در مسیر انشعابی از ورود آب شهر به قسمت مکش پمپ یعنی در مسیر لوله برگشت گرمایش به پکیج قرار می گیرد، و کار آن پر کردن سیستم مدار گرمایش از آب می باشد. 

شیر پرکن های بکار رفته در اکثر پکیج ها دستی می باشد ولی شیر پرکن های اتوماتیک نیز در بازار وجود دارند که دیگر احتیاجی به باز و بسته کردن آنها نیست و بطور اتومات آب مدار گرمایش پکیج را تأمین می کنند. ولی باید دانست که این شیر پرکن های اتومات بر روی پکیجی نصب می شوند که که دارای سیستمی هستند که در صورت تکرار افت فشار وجود نشستی در سیستم تشخیص داده میشود. پکیج تا زمانیکه راه اندازی نشده در داخل آن آبی وجود ندارد لذا در موقع راه اندازی و نیز در زمانیکه آب مدار گرمایش کاهش یافته، شیر پرکن را باز می نماییم تا آب شهر وارد سیستم مدار گرمایش شود.

شیر پرکن

شکل ۲-۱: شیر پرکن

باید بدانیم که تنها مسیر ارتباطی آب مدار گرمایش و مدار آب گرم مصرفی شیر پرکن است. موقعیکه مدار گرمایش سرد است اگر فشار آب درون سیستم یک بار (1bar) باشد در هنگام روشن شدن پکیج مدار فشار افزایش یافته و به مرز ۱٫۵ بار می رسد و فشار مجاز در پکیج باید بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ بار باشد. |

نکته: شیر پرکن در اکثر پکیج در قسمت ورود آب سرد می باشد و در بعضی از پکیج ها در سمت خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد.