۲-۲- شیر پرکن (Filling Valve) شیری است که اکثرا در مسیر انشعابی از ورود آب شهر به قسمت مکش پمپ یعنی در مسیر لوله برگشت گرمایش به پکیج قرار می گیرد، و کار آن پر کردن سیستم مدار گرمایش از آب می باشد.