فصل دوم

۲- شناسایی قطعات اصلی پکیج

اجزا پکیج ها در چهار قسمت کلی دسته بندی می شوند: .. مدار هیدرولیک و متعلقات ٢. مجموعه محفظه احتراق و متعلقات ٣. مدار کنترلی و قابل تنظیم ۴. سایر قسمت ها


۲-۱ - مدار هیدرولیک

اجزا مدار هیدرولیک به طور کلی در سه دسته زیر قرار می گیرند: .. اجزای مدار گرمایش ٢. اجزای مدار آبگرم مصرفی (آبگرم بهداشتی) ٣. قطعات مشترک

۲-۱-۱ - اجزای اصلی مدار گرمایش

, پمپ سیرکولاتور

شیر هواگیری (اتو ونت) , گیج فشار هوا (مانومتر) - کلید حداقل فشار آب - مبدل حرارتی اصلی - شیلنگ و شیر بای پاس , شیر اطمینان - منبع انبساط