فصل دوم

۲- شناسایی قطعات اصلی پکیج

اجزا پکیج ها در چهار قسمت کلی دسته بندی می شوند: .. مدار هیدرولیک و متعلقات ٢. مجموعه محفظه احتراق و متعلقات ٣. مدار کنترلی و قابل تنظیم ۴. سایر قسمت ها