وظیفه در پکیج: فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

همچنان که فشار بالا برای دستگاه و انسان خطر ساز است ، اگر فشار مدار گرمایش خیلی پایین باشد نیز به دستگاه آسیب جدی وارد می شود .