- شلنگ آب حصیری یا فنری سایز ۱/۲

اینج، ۲ عدد - شیر ربع گرد سایز ۱/۲ اینج، ۲ عدد - سر شلنگی و مهره و الیو گاز ۱ عدد - شلنگ گاز ۱ عدد و بست شلنگ گاز ۲

- دود کش و فویل چسب دار 1 عدد