۲-۱۲
- ایرونت (هوا گیر اتوماتیک - اتوونت - شیر هواگیری اتوماتیک) (Air Vent)
با توجه به اینکه وجود هوا در اطراف پرههای پمپ می تواند آسیب جدی به علت افزایش دور پمپ و عدم روانکاری و خنکاری به پمپ وارد آورد لذا وجود یک سیستم اتوماتیک تخلیه هوا در بالاترین نقطه پمپ لازم و ضروری است که این وسیله را ایرونت گویند. لازم به توضیح است در موقع راه اندازی پکیج، پیچ در پوش ایرونت را
حدودا دو یا سه دور باز نموده و به همان صورت نگه میداریم؛ و نیز لازم است که روزنه تخلیه هوای درپوش ایرونت به طرف مشعل نباشد. نکته: هنگام پر کردن سیستم از آب، شیر اتوماتیک هوا (ایرونت باید باز بوده و پکیج روشن نباشد. وجود هوا در سیستم مدار گرمایش باعث:
۱) اختلال در عملکرد پمپ و گردش آب مدار شوفاژ میشود. ۲) خوردگی در سیستم مدار شوفاژ میشود. | ۳) از تبادل حرارتی بین مبدل (رادیاتور شوفاژ) با محیط جلوگیری می کند.