۲-۱۵-۲

- محفظه احتراق بسته Close combustion chamber برروی

کلاهک تعدیل و در مسیر خروجی دود.

شکل ۲-۲۲: ترموستات ایمنی دودکش


۲-۱۷ - کلاهک تعدیل (هود)

این قطعه از یک طرف قسمت فوقانی محفظه احتراق را تشکیل داده و از سمت دیگر به لوله ی دودکش متصل می شود؛ و علاوه بر جمع آوری محصولات احتراق از سطح مشعل دو وظیفه زیر را نیز بر عهده دارد

الف) افزودن هوای رقیق کننده به محصولات احتراق (از طریق کانال های U شکل طرفین به منظور تخلیه بهتر).

ب) جلوگیری از پس زدن هوا از داخل دودکش به سطح مشعل.