بعد از شیر گاز در پکیج، گاز وارد مانیفولد می شود و بعد از مانیفولد، گاز از نازل های نصب شده روی مانیفولد خارج شده و با هوای اولیه مخلوط شده و سپس به طرف برنرهای مشعل حرکت کرده و با هوای ثانویه مخلوط می شود.
برتر
نازل
منیفولد
ا ا ا ا ا ا ا ا
شکل ۲-۲۴: مشعل و متعلقات آن
نکته: اگر آب داغ شود و یک مرتبه سرد شود، این عمل باعث تشدید تشکیل رسوب می شود. به همین علت، شعله یک مرتبه خاموش نمی شود بلکه، شعله کوتاه می شود و آنگاه خاموش می شود . نکته: در مدار آبگرم مصرفی، شعله با حداکثر توان روشن می شود. | نکته: با توجه به اینکه فشار گاز شهری ۱۷۸ میلیمتر ستون آب (حدودا ۱۸ میلی بار) به مراتب کمتر از فشار گاز کپسولی( ۲۷ میلی بار) می باشد بنابراین هرگاه خواسته باشیم تا پکیج (با گاز شهری را با گاز کپسولی (مایع)، روشن نماییم می بایست شرایط کار را طبق مراحل زیر فراهم آوریم : - برق پکیج را قطع و شیر گاز را می بندیم. - نازلها و واشر ها را جایگزین نمایید. - حداقل و حداکثر شعله را تنظیم نمود. - بر روی برد جامپر می زنیم.