۲-۱۳- ترانس جرقه زن (Trans spark) ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله، شعله را تشخیص دهد.
 عملکرد داخلی ترانس جرقه زن با دریافت برق 220 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد. محل نصب ترانس جرقه زن در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن در برد بوده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.
شکل ۲-۱۶: ترانس جرقه زن ۲-۱۴- میله یونیزاسیون (Ionization bar) میله ای است که از یونیزه شدن مولکول های هوا بر اثر شعله، مقدار بسیار کمی جریان در حد میکروآمپر در آن تولید می شود. برد الکترونیکی پکیج با دریافت این مقدار جریان، پی به وجود شعله می برد. در صورتی که شعله به هر عنوان تشکیل نشود، جریانی در میله یونیزاسیون به وجود نمی آید و برد الکترونیکی برای ایمنی خروجی گاز را می بند و عملیات را متوقف می نماید. وظیفه میله یونیزاسیون همانند ترموکوپل در اجاق گازها است. همانطور که می دانید، در اجاق گازها برای ایمنی