- دودکش مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود 

و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود. - هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و خارج از استاندارد شرکت نصب گردد.

۴-۶-۱ - تشخیص مدار رفت و برگشت در مدار گرمایش و مصرفی چهار محل اتصال در زیر پکیج وجود دارد دو تا با قطر کمتر (۱/۲

اینچ) که مربوط به آب شهر و آب گرم مصرفی می باشند و دو تا با قطر بیشتر (۳/۴ اینچ) که مربوط به سیستم گرمایش هستند. - در پوش های روی مدار گرمایش را باز کنید. - روی یکی از اتصالات رفت و یا برگشت، شیلنگ پکیج را ببندید. - داخل شیلنگ فوت کنید در صورتی که آب یا هوا از لوله بالایی رادیاتورها خارج شود مدار مربوط به رفت گرمایش می باشد واتصال بزرگ دیگر مربوط به برگشت می باشد. - شیر آب را باز می کنیم آب از هر کدام از اتصالات بیرون بیاد، آن اتصال مربوط به ورود آب سرد می باشد (رفت آب مصرفی) و اتصال دیگر (۱/۲ اینچ) مربوط به خروج آب گرم مصرفی می باشد.