۲-۱۹- تهویه (Ventilation) با توجه به اهمیت نقش اکسیژن کافی در احتراق کامل سوخت که موجب افزایش راندمان دستگاه های گاز سوز می گردد طراحی دقیق و تنظیم صحیح این وسایل امری ضروری است.
هوا (اکسیژن) مورد نیاز وسایل گازسوز الف) هوای (اکسیژن) اولیه:
هوایی که بعد از خروج گاز از ژیگلور (اریفس – نازل - پستانک) و قبل از رسیدن آن به مشعل با گاز ترکیب می شود.
ب) هوای ثانویه: هوایی که در سطح مشعل به سوخت اضافه می شود. ج) هوای رقیق کننده:
هواییست که به محصولات احتراق (دود) اضافه می شود تا رقیق تر شده و بهتر خارج شوند.