مدار

مدار آبگرم مصرفی شکل ۲-۲۷: عملکرد داخلی مبدل دو منظوره

۲-۲۰-۱-۲ - مبدل تک منظوره


در پکیج های دو مبدل به جای استفاده از مبدل دو منظوره از دو عدد مبدل استفاده می کنند که به مبدل اولیه و ثانویه معروف هستند در مبدل اولیه آب مدار گرمایش گرم می شود و این عمل توسط شعله مستقیم مشعل انجام می شود در مبدل ثانویه آب مدار بهداشتی گرم میشود (در اثر تبادل حرارتی با آب گرمایش). در مبدل های تک منظوره تنها یک مسیر با قطر inch %4 وجود دارد که مربوط به مدار گرمایشی می باشد آبی که در این مبدل گرم می شود می تواند سبب گرم شدن رادیاتور ها و یا با انتقال به مبدل ثانویه سبب گرم شدن آب مصرفی گردد.

شکل ۲-۲۸: مبدل تک منظوره