۲-۲۱-۲ - منبع انبساط بسته
منبع انبساط بسته در پکیج ها و یا در جاهایی که نیاز به آب داغ (بیش از ۱۰۰ | درجه ) باشد، بکار برده می شود ، مانند بیمارستانها و ........ .
 منبع انبساط پکیج از نوع بسته می باشد. منبع انبساط پکیج دارای دو صفحه است که در قسمت وسط آن یک دیافراگم لاستیکی تعبیه شده است. بطوریکه ارتباط داخل مخزن را کاملا با یکدیگر قطع می کند. در یک طرف دیافراگم هوا یا یک گاز بی اثر مثل نیتروژن (ازت) با فشار یک اتمسفر و در طرف دیگر آب مدار گرمایش قرار می گیرید. اگر فشار درون سیستم افزایش یابد آب مدار گرمایش به صفحه دیافراگم فشار وارد می کند و در نتیجه طرف دیگر دیافراگم کوچکتر می شود و اجازه افزایش حجم را به سیستم می دهد. با این عمل از ترکیدن لوله ها بر اثر افزایش حجم جلوگیری بعمل می آید؛ و هنگامیکه فشار سیستم از یک اتمسفر کمتر شود و یا سیستم دارای یک نشتی جزئی باشد قسمت دیافراگم هوا به سطح آب گرمایش فشار وارد می نماید تا فشار لازم را تأمین نماید. فشار گاز نیتروژن (ازت) در داخل منبع انبساط یک بار (bar 1) می باشد؛ و در موقع تنظیم فشار منبع انبساط، پکیج باید خاموش و آبی در سیستم وجود نداشته باشد ... منبع انبساط پکیج معمولا در ظرفیت های ۶ و ۸ لیتری می باشد؛ و بسته به ظرفیت و حجم آبگیری مدار گرمایش متغییر است.
قسمت های مختلف منبع انبساط الف) قاب فلزی ج) دیافراگم لاستیکی
ب) سوزن تزریق هوا یا والف د) محل اتصال به مدار گرمایش
نحوه تست کردن منبع انبساط فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی حدودا یک بار (1bar) باشد. بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود. نکته: اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت "والف" منبع انبساط به
جای هوا آب خارج شود منبع انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد. نکته: اگر فشار مدار گرمایش پکیج مرتب کم یا زیاد شود ( بدون آنکه سیستم پکیج نشتی داشته باشد ) ممکن است فشار هوا در منبع انبساط کم باشد. با کمک یک پمپ باد و فشار سنج می توان فشار هوا را به یک بار (1bar) افزایش داد و مشکل را برطرف نمود.