و شعله با آبگرم مصرفی اصلا در تماس نیست. بطور کلی مبدل دو منظوره از دو لوله داخل یکدیگر و تعداد زیادی از پره های آلومینیومی (فین) تشکیل شده
 است. وجود فین در مبدل به خاطر بالابردن سطح حرارتی است تا بازدهی سیستم افزایش یابد و گرمای کمتری از کانال دودکش خارج گردد. جهت جریان آب گرمایش در مبدل دومنظوره در خلاف جهت حرکت آب گرم مصرفی می باشد.
شکل ۲-۲۶: مبدل دومنظوره عملکرد داخلی مبدل دو منظوره در مبدل دو منظوره برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد، لوله inch % که آبگرم مصرفی از داخل آن عبور می کند، داخل لوله inch %4 که آب رادیاتورها از داخل آن عبور می کند، قرار گرفته است. آبگرم مصرفی (بهداشتی) گرمای خود را از آبگرم رادیاتورها میگیرد و چون لوله آب مصرفی مستقیما با شعله تماس ندارد بنابراین رسوب آب مصرفی کمتر می باشد.