۲-۲۰
- مبدل (Heat Exchanger)
عمل انتقال حرارت تولید شده توسط مشعل به آب (گرمایش و مصرفی) در محفظه ایی بنام مبدل حرارتی انجام می شود. 
مبدل حرارتی از چندین ردیف لوله مسی رفت و برگشتی تشکیل شده است. که بصورت افقی در بالای مشعل قرار گرفته است؛ و آب از آن عبور می کند و گرمای تولید شده را جذب می نماید عمل انتقال حرارت مستقیم در هر دو نوع پکیج تک مبدل و پکیج دو مبدل با آب گرمایشی است؛ و آب مصرفی به واسطه آب گرمایشی، گرما را جذب می کند. انواع مبدل الف) مبدل اولیه (اصلی)
ب) مبدل ثانویه (صفحه ای) ۲-۲۰-۱
- مبدل اولیه مبدل اولیه یا همان مبدل اصلی با دو نوع تک منظوره و دو منظوره از یک سری لوله و پره ساخته شده است . وجود فین (پره) باعث میشود تا بازدهی سیستم افزایش یابد و گرمای کمتری از طریق دودکش خارج گردد. این مبدل در بالای مشعل قرار می گیرد و از طریق شعله مستقیم وظیفه گرم کردن آب گرمایشی را به عهده دارد و آب گرم مدار گرمایشی، جهت مصرف در رادیاتورها برای انتقال حرارت به محیط) و همچنین گرم کردن آب گرم بهداشتی می باشد.
۲-۲۰-۱-۱ - مبدل دو منظوره
در این مبدل دو لوله در داخل یکدیگر قرار داده شده اند که در لوله داخلی آبگرم بهداشتی جریان دارد و در لوله خارجی آب مدار گرمایش عبور می نماید موقعیکه شعله مشعل به مبدل دو منظوره برخورد می کند، در ابتدا آب مدار گرمایش گرم می شود و گرمی آب مدار گرمایش باعث میشود لوله درونی که داخل آن آب مصرفی جریان دارد، گرم شود، لازم به توضیح است که آب مدار گرمایش توسط مشعل مستقیم گرم می شود ولی آب مدار مصرفی توسط آب گرم مدار گرمایش گرم می شود