نکته: قطر ژیگلور (نازل) برای گاز طبیعی بین ۱٫۲۵ تا ۱٫۳۵ میلی متر می باشد که با عدد ۱۲۵ تا ۱۳۵ نشان داده می شوند و برای گاز کپسولی بین ۰٫۷۷ ۰ تا ۰٫۸ میلیمتر می باشد.
 در جدول زیر یک نمونه از اطلاعات قطر نازل یک نوع پکیج ارائه شده است.
جدول ۲-۲: قطر نازل یک نوع پکیج قطر نازل (mm) تعداد برنر ||
ظرفیت پکیج
G31 ۱,۷۷ ۱,۷۷
G30 ۱,۷۷ ۱,۷۷
G20 ۱,۲۵ ۱,۲۵ | ۱٫۳۵
۱۲ ۱۴
24 kW CF |
| 28 kW CF 30 kW CF
در جدول بالا منظور از
G30 ،G20
و G31 به ترتیب گاز متان (طبیعی)، بوتان و پروپان می باشد. سئوال : به نظر شما علت آنکه قطر سوراخ نازل ( ژیگلور) گاز کپسولی، کمتر از گاز شهری است، چیست ؟ جواب : ارزش حرارتی گاز طبیعی *
9000kcal/m
و ارزش حرارتی گاز کپسولی در حدود 12000kcal/m2
می باشد . با توجه به ثابت بودن ظرفیت پیکج می توان نتیجه گرفت که قطر ژیگلور در گاز طبیعی باید بزرگتر از گاز کپسولی باشد. ( در ضمن فشار گاز شهری در حدود ۱۷۸ میلیمتر ستون آب می باشد که به مراتب از فشار گاز داخل کپسول کمتر است از همین رو در موقع تغییر گاز کپسولی به شهری یا برعکس، باید نازل ها نیز متناسب با نوع گاز تعویض شوند .|