- پکیج دیواری از نظر خروج دود: - پکیج بدون فن (محفظه احتراق باز) - پکیج فن دار (محفظه احتراق بسته یا روم سیلد)

 از نظر مخزن: - پکیج بدون مخزن (فوری) - پکیج مخزن دار از نظر مبدل: - پکیج تک مبدل یا پکیج با مبدل دو منظوره (بی ترمیک) - پکیج دو مبدل (مونو ترمیک) - پکیج سه مبدل (کاندنسینگ یا چگالشی) از نظر مشعل: - مشعل با فن دمنده - مشعل اتمسفریک از نظر سیستم کنترل: - کنترل آنالوگ - کنترل الکترونیکی (دیجیتالی)

نکته: در پکیج های با محفظه احتراق باز خروج محصولات احتراق به صورت طبیعی صورت می گیرد و هوای لازم برای احتراق از محلی که دستگاه نصب است تأمین می شود که باید دارای دودکش با حداقل قطر ۱۵ سانتیمتر باشند.