۲-۲۵ - ترموستات حد
در مواردی ممکن است که NTC خراب یا کارایی خود را از دست بدهد و دمای آب بیش از اندازه گرم شود که همین موضوع ممکن است سبب آسیب زدن به پکیج شود.
شکل ۲-۳۶: ترموستات حد آب
برای ایمنی بیشتر یک کلید حرارتی بنام سنسور حد (ترموستات حد) به مدار اضافه می کنند و وظیفه سنسور حد این است که اگر به هر طریقی NTCهای مدار آبگرم بهداشتی و گرمایشی عمل نکند و دمای آب بالا رود و ترموستات حد از حالت ( NC NormalClose) به (
NO(Normal Open تبدیل شده و برد با اطلاع از این تغییر وضعیت سیستم را خاموش می کند. لازم به توضیح است موقعیکه ترموستات حد عمل می کند یک نوع اعلام خطر می باشد که می بایست علت عیب را جویا شد و تا عیب رفع نشده بهتر است از پکیج استفاده نگردد. باید بدانیم که ترموستات حد در حالت معمولی بصورت بسته (
NC:NormalClose
) می باشد و در صورت عمل نمودن کنتاکتها باز می شوند. برای تشخیص سالم بودن سنسور حد، کافیست موقعیکه پکیج روشن است یکی از سیم های آن را قطع نماییم. پکیج باید خاموش شود.
محل نصب: بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت نزدیک به مبدل اصلی.