پروانه آب پخش کن وجود داشته باشد. عمل روغن کاری و روانکاری یاتاقان های این پمپ با آب انجام میشود. این پمپ قابلیت تعمیر و سیم پیچی ندارد ولی باید سرویس شود.
 این پمپ از دو قسمت اصلی تشکیل یافته است:
الف) روتور که قسمت متحرک و گردانده است. ب) استاتور که بدنه ثابت است.
استاتور پمپ
روتور پمپ
شکل ۲-۱۰: پمپ سیرکولاتور
۲-۱۱-۱ - عملکرد داخلی پمپ
در پکیج تک مبدله پمپ فقط در حالت گرمایش کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ، آب سیستم گرمایش را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش میدهد. در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی، آب مدار گرمایش را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القائی گرم می کند و در حالت گرمایش نیز با چرخش روتر داخل پمپ، آب سیستم گرمایش را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش میدهد.