۲-۱۱-۲ - نحوه هواگیری پمپ پکیج
پیچ برنجی یا استیل رنگ (پیچ بزرگ دوسو) روی پمپ را کمی باز کرده (موقعی که داخل پکیج است) هوا خارج می شود به محض خارج شدن آب، پیچ را می بندیم. ممکن است با باز کردن پیچ کمی آب خارج شود که می بایست توسط یک نکه پارچه از ریختن آن بر روی دیگر قسمت های پکیج جلوگیری گردد.

شکل ۲-۱۱: نحوه هواگیری پمپ
نکته: در لحظه راه اندازی اولیه پکیج یا در هنگامیکه به مدت طولانی پمپ خاموش بوده است، بعلت ناخالصی ها و املاح موجود در آب ممکن است محور پمپ گریپاژ کرده و حرکت آن متوقف شده باشد . بنابراین لازم است قبل از روشن کردن پمپ، بوسیله پیچ گوشتی تخت محور پمپ را چنددور در جهت خلاف عقربه ساعت به حرکت درآوریم. این کار باعث می شود تا محور پمپ خلاص شده و به راحتی به گردش درآید. | بدین منظور لازم است پیچ برنجی یا استیل رنگ (پیچ بزرگ دوسو) روی پمپ را کاملا باز نموده و خارج نمایید. پس از باز کردن پیچ مذکور ممکن است کمی آب از آن قسمت خارج گردد که می بایست توسط یک تکه پارچه از ریختن آن بر روی دیگر قسمت های پکیج جلوگیری گردد. سپس توسط پیچ گوشتی محور پمپ را به حرکت درآورده و آزاد می نماییم، در آخر پیچ بزرگ را به شکل اول در جای خود