۲-۱۱-۶ - اطلاعات فنی نوشته شده بر روی پمپها

بر روی پمپها اعداد و حروف نوشته میشوند که بیانگر مشخصات فنی، سال ساخت، ولتاژ کاری و ... می باشد.

 در اینجا مشخصات نوشته شده روی دو پمپ پر مصرف گراندفوس (GRUNDFOS) و ویلو (WILO) توضیح داده شده است (شکل

(۲-۱

د یده 2013 /

11/06

و7051813

GRUNDFOS

P/N=98254871 Type UPS015-50 CHB

FC1323BU4 SOHZ

wilo

به 2300

گیرد.2

Class

PHIE

(1) A

F4 و

TF95

قال ا

GF SGH

IP44

TF 95 50 . 0.22

Class H 0.27 | 60 :

Max. 0.3MP3 0.31| 70 =

>>>>Low Energy

.0 -3 Made in EU

RSL 16/5-3 Ku P * 4524146

شکل ۲-۱۲: مشخصات نوشته شده روی پمپ ها

MONSUBMERSIBLE CIRCULATION PUMP پمپ سیرکولاتور (غیر قابل

شناور بودن در آب)| 50- TYPE UPS015 مدل پمپ 50- UPS015 است.

PH 1: تکفاز است. 230V: ولتاژ کاری پمپ ۲۳۰ ولت است. Hz 50: فرکانس کاری پمپ، ۵۰ هرتز است.