۲-۱۰
- مدار سیکل کوتاه یا بای پاس (ByPass)
بعضی اوقات مسیر حرکت آب گرمایش در داخل رادیاتورها و لوله ها به علت رسوب یا آشغال گرفتن مسدود می شود و یا افت فشار بدین طریق در لوله های مدار گرمایش زیاد می شود و آب داغ گرمایشی نمی تواند در مسیر به آسانی گردش نماید و در نتیجه مقدار کمی آب به طرف رادیاتورها فرستاده می شود و این موضوع سبب می شود که به پمپ فشار وارد شود و باعث خرابی آن گردد.
 این عیب توسط سیستم بای پاس حل می شود. به این لوله یک عدد شیر یکطرفه نصب می شود. حال هر گاه مسیر رفت آب گرمایشی به هر علتی مسدود شود یا افت فشار مسیر افزایش یابد آب از لوله بای پاس به حرکت خود ادامه می دهد و دوباره وارد پمپ می شود و در همین مسیر کوتاه مرتب به گردش در می آید و اجازه نمی دهد تا به پمپ فشار وارد شود و عمر آن را کوتاه نماید. لازم به توضیح است که لوله بای پاس همانند یک جاده یکطرفه است یعنی آب از مسیر رفت گرمایشی به لوله برگشت گرمایش (زیر پمپ) انتقال می یابد ولی آب از مسیر برگشت نمی تواند به مسیر رفت انتقال یابد. ذکر این نکته ضروری است که در طراحی پکیج، شیر یکطرفه متناسب با قدرت پمپ در نظر گرفته شده است. حال اگر به هر علتی قدرت پمپ سیستم پکیج تغییر یابد، به طور حتم شیر یکطرفه سیستم بای پاس هم باید متناسب با قدرت پمپ تغییر نماید. (هر گاه نیاز به تعویض پمپ دستگاه باشد، باید پمپی با همان ویژگی خریداری و نصب گردد وگرنه باید شیر یکطرفه نیز متناسب با پمپ تعویض نمود). اگر قدرت پمپ زیاد و قدرت شیر یکطرفه کم باشد، آب بجای آنکه به سمت رادیاتورها حرکت نماید، مرتب از مسیر بای پاس عبور می نماید و این امر به شدت در عملکرد دستگاه تاثیر می گذارد و بازدهی آن را کاهش میدهد.
وظیفه بای پاس در پکیج جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد.