سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن ۱۰ سانتیمتر می باشد و لوله ۶ سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد


 و هوای تازه مورد نیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود. - هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده نمود. - لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد و هم هوای مورد نیاز پکیج دیواری از محیط بیرون از منزل مسکونی تامین گردد. - اگر در مواردی فاصله بین پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه

طول لوله دودکش دوجداره موجود داخل کارتن باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود. - نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار ۴ متر افقی می باشد که به ازاء استفاده از هر زانو ۹۰ درجه ، ۱ متر و زانوی ۴۵ درجه ۵۰ سانتیمتر از ۴ متر طول لوله دودکش کم می شود. - دودکش دو جداره باید حتما دارای شیب ۲ إلى 3 درجه به سمت پایین باشد (به ازای هر متر، ۳ میلیمتر انتهای دودکش به سمت پایین باشد) و قطر

۱۰,۵

سانتیمتر برای عبور دودکش تعبیه شده باشد. - بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای ۴ متر طراحی شده است، در مواردیکه طول دودکش کم باشد بدلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بیش از حد لازم می شود و باعث می شود که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل دریچه فلنچ مخصوص روی خروجی فن تعبیه شده است که می بایست با توجه به طول دودکش، مطابق دفترچه راهنمای نصب تنظیم گردد. - در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.