خارج از فضای نصب هدایت می شوند هوای مورد نیاز برای احتراق نیز از خارج از فضای نصب دستگاه، مکیده می شود. (مانند پکیج دیواری محفظه احتراق بسته)

فضای آزاد

خروج گازهای حاصل از احتراق

- دود خروجی

داخل ساختمان

هوای ورودی

گروه C

گروه A

خروج گازهای حاصل از احتراق

خروج گازهای

حال از احتراق

وسایل گازسوز فن دار گروه B

وسایل گازسوز گروه B

شکل ۱-۲ گروه بندی وسایل گازسوز ۱-۳- مزایای پکیج دیواری

١. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر ۲. استقلال هر واحد مسکونی در تأمین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط ۳. عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی ۴. امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان ۵. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری ۶. سهولت در نصب، راه اندازی، سرویس و نگهداری ۷. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی