- کلیه محل های اتصال دودکش باید از پایین به بالا داخل یکدیگر فرو رفته و کاملا دود بند باشند.

 - هیچگاه بلافاصله روی کلاهک تعدیل دستگاه زانو قرار نمی دهیم بلکه حداقل به اندازه ۲ برابر قطر دهانه خروجی دستگاه طول عمودی قرار داده و سپس در صورت لزوم زانویی نصب می کنیم. - هرگاه هر کدام از شرایط مورد نیاز پکیج دیواری دودکش دار فراهم نباشد، نمی توان از دستگاه دودکش دار استفاده نمود و باید از دستگاه فن دار استفاده شود. شکل زیر نصب صحیح دودکش را نشان می دهد.

کلاهک

80- 70 سانتیمتر

الف پشت بام

حداقل 4 متر

بحقل 30 سانتیمتر

گایا

شکل ۱-۷: نصب صحیح دودکش

۱-۶-۳-۲ - شرایط مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیواری فن دار

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به دودکش ساختمان ندارد و هوای موردنیاز سوختن در دستگاه از محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه به داخل دستگاه مکیده می شود و به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که جداره داخلی آن قطر ۶