۱-۲- گروه بندی وسایل گازسوز وسایل گازسوز را می توان بر اساس دو عامل تأمین هوای احتراق و تخلیه دود به سه دسته تقسیم نمود.

جدول ۱-۲ گروه بندی وسایل گازسوز

دسته

هوای احتراق دودکش

از فضای نصب تأمین از فضای نصب تأمین | از فضای نصب تأمین می شود می شود

نمی شود | ندارند | دارند | دارند

لوازم گازسوز گروهA :این گروه از لوازم گازسوز، هوای لازم برای احتراق را از فضای نصب دستگاه تأمین می کنند و برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به دودکش نیاز ندارند. هوای احتراق از محیط نصب و محصولات احتراق نیز به محیط نصب تخلیه می شوند (مانند اجاق گاز). | لوازم گاز سوز گروه B: لوازم گازسوز گروه B به دو گروه B1 و B2 تقسیم می شوند که در هر دو گروه هوای احتراق از محل نصب تأمین می شود و هر دو گروه برای تخلیه گازهای ناشی از احتراق به تجهیزات خاصی نیاز دارند و تفاوت لوازم گازسوز B1 و B2 در نوع این تجهیزات می باشد. لوازم گازسوز گروه B1 مجهز به کلاهک تعدیل می باشند (مانند آب گرمکن زمینی) اما گروه B2 نیازی به کلاهک تعدیل ندارند و می توانند از نوع فن دار باشند (مانند آب گرمکن دیواری فن دار). لوازم گازسوز گروه C: این گروه از لوازم گازسوز هوای لازم برای احتراق را از خارج فضای محل نصب دستگاه تأمین می نمایند و برای تخلیه احتراق به تجهیزات ویژه ای نیاز دارند به این گروه، لوازم گازسوز با محفظه احتراق بسته یا (روم سیلد) گفته می شود. علاوه بر اینکه گازهای ناشی از احتراق به صورت اجباری (توسط فن) به