حداقل ارتفاع عمودی دودکش از پکیج (مرکز محل دودکش از کلاهک تعدیل) باید حداقل ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

 هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است. زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود. - فاصله بین دودکش تا سقف

حداقل باید ۴۵۰ میلی متر باشد. | - فاصله از کف کابینت تا پکیج باید بیش از ۲۰ سانتی متر باشد. | - استفاده از فیلتر V شکل (صافی برنجی) در برگشت آب گرم رادیاتور الزامی است. - شلنگ گاز باید حداکثر ۱۲۰ سانتی متر و دارای قطر

اینچ بوده و توانایی تحمل فشار گاز تا ۷۰۰میلی بار را داشته باشد. - ارتفاع لوله های آب مدار گرمایش و بهداشتی از کف بین ۱۰۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر در نظر می گیریم . - حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد. - حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج ۱۲۰ سانتی متر باشد. - استفاده از لوله های خرطومی - آکاردئونی به دلیل تحمل دمای کم به عنوان دودکش ممنوع است. - عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب ممنوع است.

۱-۶-۳-۱ - شرایط مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیواری دودکش دار ( محفظه

احتراق باز - بدون فن ) - حداقل مساحت بنا ۶۰ متر مربع - قطر دهانه دودکش باید با خروجی دستگاه متناسب باشد. قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید ۱۵ سانتی متر است. - حداقل ارتفاع دودکش از کف پشت بام باید ۱ متر می باشد. - حداقل فاصله از دیواره کناره پشت بام ۲ متر می باشد. - حداقل فاصله دودکش از جان پناه ۶۰ سانتی متر می باشد.