- فلوسوئیچ (Flow Switch)
ابزاریست که در پکیج موقع باز شدن شیر آبگرم مصرفی، باز شدن آبگرم مصرفی را به برد کنترل اعمال می دارد.

 در فلوسوئیچ یک عدد صافی و همچنین یک شناور از جنس تفلون وجود دارد که در بالای آن آهنربا نصب شده است. هنگامی که شیر آب گرم بهداشتی را باز نماییم، جریان آب سرد ورودی پس از عبور از صافی (فیلتر)، به شناور نیرو وارد می نماید و آن را به سمت بالای فلوسوئیچ حرکت می دهد. بر اثر بالا
آمدن شناور، مغناطیس آن باعث می شود که کنتاکت های فلوسوئیچ وصل گردد و لذا کلید NORMAL OPEN به حالت بسته در آمده و به این طریق برد کنترل از باز شدن آبگرم مصرفی مطلع می شود.
خروج آپ
محدود کننده
دبی آب
فلوسوئیچ
شیر پرکن و
ورود آب
شکل ۲-۵: فلوسوئیچ
نکته: حداقل فشار آبی که می تواند شناور را به بالا حرکت دهد ۰٫۲ بار یا ۲٫۵ لیتر در دقیقه می باشد، یعنی اگر شیر آب به مقدار کم باز شود بطوریکه فشار کمتر از