۰۲. بار باشد و یا میزان جریان آب ورودی کمتر از ۲٫۵ لیتر در دقیقه به فلوسوئیچ نیرو وارد نماید، شناور بالا نمی رود و مدار وصل نمی گردد.
۲-۷-۱ روش تست فلوسوئیچ

الف) موقع نصب روی پکیج: سیمهای فلوسوئیچ را جدا کرده، مولتی متر را در وضعیت بیزر به آن وصل می کنیم با باز کردن شیر آب گرم مصرفی باید مدار بسته (وصل) و با بستن شیر آب گرم مصرفی مدار باز (قطع) شود. |
ب) خارج از پکیج: فلوسوئیچ را بصورت عمودی نگه میداریم (در جهت حرکت آب) و مولتی متر را در وضعیت تست اتصال کوتاه (بیزر) به آن وصل می کنیم اگر فلوسوئیچ سالم باشد مولتی متر در وضعیت بیزر چراغش روشن نخواهد شد. با سرو ته کردن فلوسوئیچ، مولتی متر ارتباط بین کنتاکت ها را وصل نشان میدهد. لازم به توضیح است که شناور باید در مسیر خود روان حرکت کند.
در صورت معیوب بودن فلوسوئیچ پکیج در حالت تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در حالت تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.. محل نصب فلوسوئیچ در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد.
- فلومتر(Flow Meter)
در برخی از پکیج ها به جای استفاده از فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می کنند. در انگلیسی ، کلمه " فلو" به معنی جریان و کلمه " متر " به معنی اندازه گرفتن می۔ باشد این قطعه از یک توربین آهن ربایی در داخل مسیر آب و یک سنسور حساس به میدان مغناطیسی ( سنسور اثرهال ) در جدار بیرونی آن تشکیل شده است که با عبور آب از داخل آن توربین آهنربایی به گردش در آمده و در اطراف خود میدان