۱-۴-۲ - نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چکه کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

 در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش میدهد. توجه داشته باشید خروجی شیر اطمینان هیچگاه مسدود نشده باشد تا در مواقع ضروری عمل کرده و از بروز حادثه جلوگیری به عمل آید. محل نصب شیر اطمینان سه بار هم می تواند در بلوک رفت و هم در بلوک برگشت باشد.

- کلید ایمنی حداقل فشار آب (پرشر سوئیچ آب) (Water Pressure Swich)