۲-۳- شیر تخلیه Drain Valve) هرگاه برای مدت زیادی نمی خواهیم از پکیج استفاده کنم یا می خواهیم یک قطعه معیوبی را در پکیج تعویض نماییم لازم است که آب دستگاه را توسط شیر تخلیه از مدار خارج کنیم. |

بعضی از پکیج ها فاقد شیر تخلیه هستند لذا آب پکیج را می توان به طریق زیر

تخلیه کرد:

۱) شیر فلکه آب شهر را می بندیم. ۳) شیر پرکن را باز می کنیم. ۴) یکی از شیرهای آبگرم مصرفی را باز می کنیم (ترجیحا پایین ترین شیر آبگرم بهداشتی)

۵) آب گرم از طریق شیر آبگرم بهداشتی خارج می شود.

- شیر اطمینان سه بار (Safety Valve) این سوپاپ برای جلوگیری از افزایش بیش از حد فشار در مدار گرمایش بکار می رود تا از آسیب دیدن اتصالات پکیج و ایجاد نشستی در آنها جلوگیری نماید.(افزایش فشار می تواند بر اثر افزایش دمای آب و یا بیش از اندازه پرشدن سیستم از آب به دلیل خرابی شیر پرکن و یا سوراخ شدن مبدل دو منظوره از داخل صورت گرفته باشد.)

این شیر با فشار ۳ بار (3bar) باز شده و حجم اضافی آب مدار گرمایش را تخلیه می کند و ناگفته نماند که این سوپاپ تنها با افزایش فشار در سیستم عمل می نماید.

شیر اطمینان ها معمولا از بدنه برنجی یا پلیمری و یک فنر و دیافراگم تشکیل شده است.

یک شیر اطمینان شیری است که توسط یک فنر بسته شده است. و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز می شود.