۱-۶- نصب پکیج

۱-۶-۱ - آزمایش های قبل از نصب مدار دود پکیج

قبل از نصب پکیج باید آزمایشات زیر بر روی دودکش انجام شود تا از درستی کار دودکش از نظر مسدود نبودن و کشش مناسب دود اطمینان خاطر حاصل شود: