۲-۲۴-۱- سنسورهای ترمیستوری یا مقاومتی NTC
(Negative Temperature Coefficient)
از یک نیمه هادی تشکیل شده است که در اثر گرما مقاومت الکتریکی آن کم می شود و جریان بیشتری به برد فرستاده میشود این سنسور فقط در دستگاهی می تواند استفاده شود که
 کنترل آن توسط برد انجام می شود و برد یک جریان مشخصی را به سنسور می فرستد و مقاومت سنسور در دماهای مختلف متفاوت است و زمانیکه سنسور گرم میشود مقاومت آن کم می شود و جریان بیشتری به برد بر می گردد و برد بدین وسیله می تواند دقیقا تشخیص دهد که دمای حس شده توسط سنسور به طور مثال ۶۹ درجه است یا ۷۰ درجه؛ و به همین علت می تواند کنترل دقیقتر و بهتری بر روی دستگاه داشته باشد.
۲-۲۴-۲ - انواع NTC بکار رفته در پکیج برای کنترل دمای آب رادیاتورها یک سنسور روی خروجی مبدل اولیه قرار دارد که با NTC-R
و برای کنترل دمای آب گرم مصرفی یک سنسور روی خروجی آب گرم مصرفی قرار دارد که با NTC-S نشان داده می شوند . این سنسور ها می توانند به دو نوع مستغرق و جداری مورد استفاده قرار گیرند. سنسورهای مستغرق در داخل آب قرار گرفته و سرعت پاسخ دهی بالاتری دارند اما به خاطر تماس با آب عمر آنها کوتاهتر است، سنسورهای جداری که به روی لوله های خروجی نصب می شوند سرعت پاسخ دهی پایین تری دارند اما به خاطر عدم تماس با آب عمر آنها طولانی تر و تعویض آنها ساده تر و سریعتر است. الف) NTC شناور (مستغرق): که قسمت حساس به حرارت آن داخل آب قرار می گیرد.
عقربه مولتی متر را روی ۲۰ کیلو اهم قرار میدهیم در ۲۵ درجه ساتیگراد مقاومت ۱۰ کیلو اهم را مولتی متر در صورت سالم بودن NTC باید نشان دهد البته با تلرانس ۲ می باشد. یعنی اگر مولتی متر ۱۲ کیلو اهم یا ۸ کیلو اهم را نشان دهد گوییم NTC ما سالم است. بشرطی که اگر قسمتی از NTC را که با لوله گرمایش در تماس است یا قسمتی از NTC که در داخل آب مصرفی فرو می رود با فندک حرارت دهیم اگر مقاومت NTC که در روی صفحه مانیتور مولتی متر مشاهده می کنیم کاهش یابد NTC ما سالم است. وقتی می گوییم یک NTC، ۱۰ کیلو اهمی است یعنی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (دمای محیط) مقدار مقاومت آن ۱۰ کیلو اهم است با تلرانس